បញ្ជីព្រះរាជាខ្មែរសម័យអង្គរ – ពេញ


ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា តារាង ដែល​ខ្ញុំ​បាន​រៀប​ចំ​សា​ជា​ថ្មី​ដោយ​មាន​នូវ ព្រះ​នាម​​សម្រាយ ព្រះ​នាម​ពេល​សោយរាជ្យ ឆ្នាំ​សោយរាជ្យ និង​ព្រះ​នាម​ក្រោយ​ពេល​សោយ​ទិវង្គត នៃ​ព្រះ​មហាក្សត្រ​សម័យ​អង្គរ ដែល​គេ​កំណត់​ថា​មាន ២៧ ព្រះអង្គ ។

ព្រះនាមសម្រាយ​ ព្រះនាមក្នុងរាជ្យ ឆ្នាំសោយរាជ្យ បច្ឆាមរណនាម
១. ជយវម៌្ម (២) ធូលី​ព្រះបាទ
ធូលី​ជើង ព្រះកម្រតេង​អញ ស្រីជយវម៌្ម​ទេវៈ
៨០២-៨៣៤ បរមេស្វរៈ
២. ជយវម៌្ម (៣) ធូលីព្រះបាទ
​ធូលីជើង
ព្រះ​កម្រ​តេង​
ស្រី​ជយវ​ម៌្ម​ទេវៈ
៨៣៤-៨៧៧ ​វិស្ណុ​លោក
៣. ឥន្រ្ទវម៌្ម (១) ​ធូលី​ព្រះបាទ
ធូលីជើង
ព្រះ​កម្រ​តេងអញ​
ស្រី​ន្ទ្រ​វ​ម៌្ម​ទេវៈ
៨៧៧-៨៨៩ ឦស្វរលោក
៤. យសោវម៌្ម (១) ​ធូលី​ព្រះបាទ​
ធូលី​ជើង
ព្រះ​កម្រ​តេង​អញ ស្រី​យ​សោ​វ​ម៌្ម​ទេវៈ​
៨៨៩-៨៩៩ ​បរម​សិវ​លោក
៥. ហស៌វម៌្ម (១) ធូលី​ព្រះបាទ
ធូលី​ជើង
ព្រះ​កម្រ​តេង​អញ
ស្រី​ហ​ស៌​វ​ម៌្មទេវៈ​
៨៩៩-៩២៥ ​រុ​ទ្រ​លោក
៦. ឥសាន​វម៌្ម (២) (មិនមាន) ៩២៥-៩២៨ បរម​រុ​ទ្រ​លោក
៧. ជយវម៌្ម (៤) ធូលី​ព្រះបាទ
ធូលី​ជើង
ព្រះ​កម្រតេង​អញ​ ជយ​វ​ម៌្មទេវៈ
៩២៥-៩៤១ បរមសិវបទ
៨. ហស៌វម៌្ម (២) ធូលីព្រះបាទ
​ធូលី​ជើង
ព្រះ​កម្រ​តេងអញ
ស្រី​ហ​ស៌​វ​ម៌្ម​ទេវៈ
៩៤១-៩៤៤ ព្រហ្មលោក
៩. រាជេន្រ្ទវម៌្ម (២) ធូលី​ព្រះបាទ
​ធូលី​ជើង
ព្រះ​កម្រ​តេង​អញ
ស្រី​រាជេន្ទ្រ​វ​ម៌្ម​ទេវៈ​
៩៤៤-៩៦៨ សិវលោក
១០. ជយវម៌្ម (៥) ធូលីព្រះបាទ​
ធូលី​ជើង
ព្រះ​កម្រ​តេង​អញ​ ស្រីជយ​វ​ម៌្មទេវៈ
៩៦៨-១០០១ បរមវីរលោក
១១. ឧទយាទិត្យ​វម៌្ម (១) (មិនមាន) ១០០១-១០០២ (មិនមាន)
១២. ជយវីរ​វម៌្ម (មិនមាន) ១០០២-១០១០ (មិនមាន)
១៣. សូរ្យវម៌្ម (១) ធូលី​ព្រះបាទ
ធូលី​ជើង
ព្រះ​កម្រ​តេង​អញ
ស្រី​សូរ្យ​វ​ម៌្ម​ទេវៈ
១០០២-១០៥០ បរមនិវ៌ានបទ
១៤. ឧទយា​ទិត្យ​វម៌្ម (២) វ្រះបាទ កម្រតេងអញ
ស្រីឧទយាទិត្យវម៌្មទេវៈ
១០៥០-១០៦៨ (មិនមាន)
១៥. ហ​ស៌​វ​ម៌្ម (៣) ធូលី​ព្រះបាទ​
ធូលី​ជើង
ព្រះ​កម្រ​តេង​អញ
ស្រី​ហ​ស៌​វ​ម៌្ម​ទេវៈ
១០៦៨-១០៨៦ សទា​សិវ​បទ
១៦. ជយវម៌្ម (៦) ធូលីព្រះបាទ
ធូលី​ជើង
ព្រះ​កម្រ​តេង​អញ
ស្រី​ជយ​វ​ម៌្ម​ទេវៈ​
១០៨០-១១០៧ បរមកៃវល្យបទ
១៧. ធរណី​ន្រ្ទ​វម៌្ម (១) ធូលី​ព្រះបាទ
​ធូលី​ជើង
ព្រះកម្រ​តេង​អញ
​ស្រី​ធរ​ណី​ន្ទ្រ​វ​ម៌្ម​ទេវៈ​
១១០៧-១១១៣ បរមនិស្កលបទ
១៨. សូរ្យវម៌្ម (២) ធូលី​ព្រះបាទ
​ធូលី​ជើង
ព្រះកម្រតេងអញ
ស្រី​សូរ្យ​វ​ម៌្ម​ទេវៈ​
១១១៣-១១៥០ បរមវិស្ណុលោក
១៩. ធរណី​ន្រ្ទវម៌្ម (២) (មិនមាន) ១១៥១-១១៦០ មហាបរមនិវ៌ានបទ
២០. យសោ​វម៌្ម (២) (មិនមាន) ១១៦០-១១៦៥ (មិនមាន)
២១. ត្រិភូវ​នាទិត្យវម៌្ម ធូលីព្រះបាទ
​ធូលី​ជើង
ព្រះ​កម្រ​តេង​អញ​
ស្រី​ត្រី​ភូ​វនា​ទិ​ត្យ​
វ​ម៌្ម​ទេវៈ
១១៦៥-១១៧៧ (មិនមាន)
២២. ជយ​វ​ម៌្ម (៧) ព្រះរាជ្យ ព្រះបាទ
កម្រតេងអញ
ស្រីជយវម៌្មទេវៈ
១១៨១-១២១៨ មហា​បរម​សោគ​ត
២៣. ឥន្ទ្រវម៌្ម (២) (មិនមាន) ១២២០-១២៤៣ (មិនមាន)
២៤. ជយវម៌្ម (៨) ធូលី​ព្រះបាទ​
ធូលី​ជើង
ព្រះ​កម្រ​តេង​អញ
ស្រី​ជយ​វ​ម៌្ម​ទេវៈ
១២៤៣-១២៩៥ បរមេស្វរបទ
២៥​​. ​ស្រិ​ន្ទ្រ​​វម៌្ម កម្រ​តេងអញ
​ស្រី​ស្រីន្ទ្រវម៌្មទេវៈ
១២៩៦-១៣០៨ (មិនមាន)
២៦. ស្រីន្រ្ទ​ជ័យវម៌្ម (មិនមាន) ១៣០៨-១៣២៧ (មិនមាន)
២៧. ជយវម៌្ម (៩) (មិនមាន) ១៣២៧-១៣៣៩ ជយវម៌បរមេស្វរៈ

ដែល​ថា​ (មិន​មាន) នោះ គឺ​មិន​មាន​​ឯកសារ​ដើម ដូច្នេះ​យើង​មិន​អាច​ដឹង​ថា​ ព្រះនាម​ក្នុង​រាជ្យ និង​បច្ឆា​មរណ​នាម​នោះ​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច​ទេ ។

សូរ្យវម៌្ម (២)

ជយវម៌្ម (៧)

***

បញ្ជី​ផ្សេង​ទៀត ៖

 1. ព្រះ​រាជា​ខ្មែរ​សម័យ​អង្គរ (ទី១ ដល់​ ទី៩)
 2. ព្រះ​រាជា​ខ្មែរ​សម័យ​អង្គរ (ទី១០ ដល់​ ទី១៨)
 3. ព្រះរាជា​ខ្មែរ​សម័យ​អង្គរ (ទី១៩ ដល់​ ទី២៧)
 4. ព្រះ​រាជា​ខ្មែរ​សម័យ​ឯករាជ្យ​ពី​សៀម និង​យួន

About តា ម៉ាប់

ខ្មែរ​ម្នាក់​ដែល​រស់​ដើម្បី​ខ្មែរ ! A young Khmer with big ambition for his motherland!
This entry was posted in អត្ថបទ ប្រវត្តិវិទ្យា and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

28 Responses to បញ្ជីព្រះរាជាខ្មែរសម័យអង្គរ – ពេញ

 1. ព្រះនាមសម្រាយ និងព្រះនាមក្នុងរាជ្យ

  • កាឡោនពីរហ្នឹង ដូចជាមានន័យបញ្រ្ចាសគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំ

  • ម៉េចអញ្ចឹង ? បកស្រាយ​សិន​មក !

  • ព្រះនាមក្នុងរាជ្យ គួរតែជាឈ្មោះ (ឧ.) ជ័យវម៌
   ចំណែកព្រះនាមសម្រាយ គួរតែជាកម្រតេងអញ ជាដើម

   ខ្ញុំគ្រាន់តែគិតដោយខ្លួនឯងទេ មិនមានអ្វីសំអាងឡើយ

  • ដែល​ខ្ញុំ​សរសេរ​បែប​នេះ​ក៏​ដោយ​សារ​ ៖

   ព្រះនាម​ដែល​យើង​ស្គាល់​សព្វ​ថ្ងៃ ខ្ញុំ​ថា​ជា​ព្រះ​នាម​សម្រាយ ។

   ព្រះ​នាម​ពេល​គ្រង​រាជ្យ​នេះ​គឺ​មាន​នៅលើ​សិលាចារឹក គេ​ហៅ​ឈ្មោះ​ឡើង​វែង​អន្លាយ​អញ្ចឹង​ឯង បើ​សម្រាយ​នៅ​វែង​អញ្ចឹង​ ម៉េច​ហៅ​សម្រាយ​ទៅ ? ម៉្យាង​ទៀត ព្រះ​នាម​ពេល​សោយ​រាជ្យ​ណឹង​វែងពេក បាន​គេ​កាត់​យក​តែ​ឈ្មោះ​មក​ដាក​ជា​សម្រាយ​ឲ្យ​យើង​ស្គាល់​មក ។ ឯ​បច្ឆា​មរណ​នាម​ក៏​មិន​សូវ​មាន​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍​ដែរ ។

 2. សាំងហ៊ី ថា:

  សម្រាយហៅថាព្រះនាមទៅ សួរតាម៉ាប់អាចយកព្រះនាមសម្រាប់រាជ្យ យកដាក់ក្នុងវិគីធ្វើឯកសារយោងបានទេ???

 3. ឌីយ៉ា ថា:

  ព្រះនាមព្រះរាជា សុទ្ធតែ ធូលីព្រះបាទ អញ្ចឹង? -_-

 4. vacambodian ថា:

  តាម៉ាប់ តើមានសៀវភៅណាដែលនិយាយអំពីរឿងនេះទេ? (ចំណងជើងសៀវភៅ) ឬបងប្អូនណាបានដឹងសូមចែករំលែកផង។ សូមអរគុណសម្រាប់អត្ថបទនេះ។

 5. vacambodian ថា:

  សូមអរគុណម្តងទៀតសម្រាប់ការផ្តល់នូវlink នេះ។ បន្ថែមពីលើនេះ បើតាម៉ាប់ដឹងពីសៀវភៅដែលសរសេរអំពីរឿងនេះ សូមប្រាប់ផង។

  • កូណា សៀវភៅមានដែរ ជាសៀវភៅបង្រៀននៅ​មហាវិទ្យាល័យប្រវត្តិវិទ្យាតែម្ដង ។ បើតេជគុណត្រូវការ​ ចាំ​កូណាស្កេនកន្លែងនឹងជូន តែតោងចាំបន្ដិច ។

 6. vacambodian ថា:

  អរគុណណាស់តាម៉ាប់ចំពោះសណ្តាន់ចិត្តដ៏ល្អ។ ប៉ុន្តែសូមកុំស្កែនអី នាំតែអស់លុយ។ ចាំមើលអាតា្មភាពសួរគ្រូ ឬអ្នកនៅជិតៗដែលបានអាននិងដឹងច្រើនអំពីរឿងនេះ។ តាមពិតអាត្មាភាពធ្លាប់សួរគេដែរ តែមិនបានដឹង។

  • មិនអីទេ តេជគុណ ស្កេនទុកទៅបាន​ប្រើ​ចែកគ្នា​តៗ ទៅថ្ងៃក្រោយទៀត ។ ស្កេននេះប្រើ​បាន​ច្រើន​គ្នាណាស់ ហើយកូណាមិនស្កេនសៀវភៅទាំងមូល​ទេ ស្កេន​តែ​មួយ​ជំពូក​នេះទេ ។

 7. vacambodian ថា:

  អញ្ជឹង កូនខ្មែរគ្រប់គ្នា នឹងបានអានឯកសារនេះជាSoftware តាមទូរស័ព្ទ ឬកុំព្យូទ័រ យ៉ាងងាយស្រួល ដោយសារតែតាម៉ាប់ជាមិនខាន។​ ប្រសើរណាស់តាម៉ាប់!

  • កូណាបាន​ប្រមូល​សៀវភៅ​មួយ​ចំនួន​ជា pdf ទុកចែកចាយ​ដែរ តែដោយ​មាន​អ្នក​លួច​យក​សៀវភៅ​នេះ​ទៅបោះពុម្ពលក់​កូណា​ក៏​បិទ​វិញ ! តេជគុណសូមចូលទៅ តំណរភ្ជាប់ នេះហើយវាយពាក្យ អ៊ីប៊ុក ជាភាសាអង់គ្លេស និងចូលអាន និងទាញ​យក​បាន​ហើយ ។ https://tamabmmo.wordpress.com/my-cupboad/tamab-elibray/

 8. vacambodian ថា:

  សូមអរគុណម្តងទៀតសម្រាប់link នេះ។

 9. តាម៉ាប់សួរមួយតើព្រះនាម ជយវម៌្ម ក្នុងសិលាចារិកនឹងគេសរសេរអញ្ជឹងមែន

 10. សួរតើថា វម៌ និង វម៌្ម មួយណាដែលមានចារក្នុងសិលាចារិក

សាសង

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s