បញ្ជីព្រះរាជាខ្មែរសម័យអង្គរ – ពេញ


ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា តារាង ដែល​ខ្ញុំ​បាន​រៀប​ចំ​សា​ជា​ថ្មី​ដោយ​មាន​នូវ ព្រះ​នាម​​សម្រាយ ព្រះ​នាម​ពេល​សោយរាជ្យ ឆ្នាំ​សោយរាជ្យ និង​ព្រះ​នាម​ក្រោយ​ពេល​សោយ​ទិវង្គត នៃ​ព្រះ​មហាក្សត្រ​សម័យ​អង្គរ ដែល​គេ​កំណត់​ថា​មាន ២៧ ព្រះអង្គ ។

ព្រះនាមសម្រាយ​ ព្រះនាមក្នុងរាជ្យ ឆ្នាំសោយរាជ្យ បច្ឆាមរណនាម
១. ជយវម៌្ម (២) ធូលី​ព្រះបាទ
ធូលី​ជើង ព្រះកម្រតេង​អញ ស្រីជយវម៌្ម​ទេវៈ
៨០២-៨៣៤ បរមេស្វរៈ
២. ជយវម៌្ម (៣) ធូលីព្រះបាទ
​ធូលីជើង
ព្រះ​កម្រ​តេង​
ស្រី​ជយវ​ម៌្ម​ទេវៈ
៨៣៤-៨៧៧ ​វិស្ណុ​លោក
៣. ឥន្រ្ទវម៌្ម (១) ​ធូលី​ព្រះបាទ
ធូលីជើង
ព្រះ​កម្រ​តេងអញ​
ស្រី​ន្ទ្រ​វ​ម៌្ម​ទេវៈ
៨៧៧-៨៨៩ ឦស្វរលោក
៤. យសោវម៌្ម (១) ​ធូលី​ព្រះបាទ​
ធូលី​ជើង
ព្រះ​កម្រ​តេង​អញ ស្រី​យ​សោ​វ​ម៌្ម​ទេវៈ​
៨៨៩-៨៩៩ ​បរម​សិវ​លោក
៥. ហស៌វម៌្ម (១) ធូលី​ព្រះបាទ
ធូលី​ជើង
ព្រះ​កម្រ​តេង​អញ
ស្រី​ហ​ស៌​វ​ម៌្មទេវៈ​
៨៩៩-៩២៥ ​រុ​ទ្រ​លោក
៦. ឥសាន​វម៌្ម (២) (មិនមាន) ៩២៥-៩២៨ បរម​រុ​ទ្រ​លោក
៧. ជយវម៌្ម (៤) ធូលី​ព្រះបាទ
ធូលី​ជើង
ព្រះ​កម្រតេង​អញ​ ជយ​វ​ម៌្មទេវៈ
៩២៥-៩៤១ បរមសិវបទ
៨. ហស៌វម៌្ម (២) ធូលីព្រះបាទ
​ធូលី​ជើង
ព្រះ​កម្រ​តេងអញ
ស្រី​ហ​ស៌​វ​ម៌្ម​ទេវៈ
៩៤១-៩៤៤ ព្រហ្មលោក
៩. រាជេន្រ្ទវម៌្ម (២) ធូលី​ព្រះបាទ
​ធូលី​ជើង
ព្រះ​កម្រ​តេង​អញ
ស្រី​រាជេន្ទ្រ​វ​ម៌្ម​ទេវៈ​
៩៤៤-៩៦៨ សិវលោក
១០. ជយវម៌្ម (៥) ធូលីព្រះបាទ​
ធូលី​ជើង
ព្រះ​កម្រ​តេង​អញ​ ស្រីជយ​វ​ម៌្មទេវៈ
៩៦៨-១០០១ បរមវីរលោក
១១. ឧទយាទិត្យ​វម៌្ម (១) (មិនមាន) ១០០១-១០០២ (មិនមាន)
១២. ជយវីរ​វម៌្ម (មិនមាន) ១០០២-១០១០ (មិនមាន)
១៣. សូរ្យវម៌្ម (១) ធូលី​ព្រះបាទ
ធូលី​ជើង
ព្រះ​កម្រ​តេង​អញ
ស្រី​សូរ្យ​វ​ម៌្ម​ទេវៈ
១០០២-១០៥០ បរមនិវ៌ានបទ
១៤. ឧទយា​ទិត្យ​វម៌្ម (២) វ្រះបាទ កម្រតេងអញ
ស្រីឧទយាទិត្យវម៌្មទេវៈ
១០៥០-១០៦៨ (មិនមាន)
១៥. ហ​ស៌​វ​ម៌្ម (៣) ធូលី​ព្រះបាទ​
ធូលី​ជើង
ព្រះ​កម្រ​តេង​អញ
ស្រី​ហ​ស៌​វ​ម៌្ម​ទេវៈ
១០៦៨-១០៨៦ សទា​សិវ​បទ
១៦. ជយវម៌្ម (៦) ធូលីព្រះបាទ
ធូលី​ជើង
ព្រះ​កម្រ​តេង​អញ
ស្រី​ជយ​វ​ម៌្ម​ទេវៈ​
១០៨០-១១០៧ បរមកៃវល្យបទ
១៧. ធរណី​ន្រ្ទ​វម៌្ម (១) ធូលី​ព្រះបាទ
​ធូលី​ជើង
ព្រះកម្រ​តេង​អញ
​ស្រី​ធរ​ណី​ន្ទ្រ​វ​ម៌្ម​ទេវៈ​
១១០៧-១១១៣ បរមនិស្កលបទ
១៨. សូរ្យវម៌្ម (២) ធូលី​ព្រះបាទ
​ធូលី​ជើង
ព្រះកម្រតេងអញ
ស្រី​សូរ្យ​វ​ម៌្ម​ទេវៈ​
១១១៣-១១៥០ បរមវិស្ណុលោក
១៩. ធរណី​ន្រ្ទវម៌្ម (២) (មិនមាន) ១១៥១-១១៦០ មហាបរមនិវ៌ានបទ
២០. យសោ​វម៌្ម (២) (មិនមាន) ១១៦០-១១៦៥ (មិនមាន)
២១. ត្រិភូវ​នាទិត្យវម៌្ម ធូលីព្រះបាទ
​ធូលី​ជើង
ព្រះ​កម្រ​តេង​អញ​
ស្រី​ត្រី​ភូ​វនា​ទិ​ត្យ​
វ​ម៌្ម​ទេវៈ
១១៦៥-១១៧៧ (មិនមាន)
២២. ជយ​វ​ម៌្ម (៧) ព្រះរាជ្យ ព្រះបាទ
កម្រតេងអញ
ស្រីជយវម៌្មទេវៈ
១១៨១-១២១៨ មហា​បរម​សោគ​ត
២៣. ឥន្ទ្រវម៌្ម (២) (មិនមាន) ១២២០-១២៤៣ (មិនមាន)
២៤. ជយវម៌្ម (៨) ធូលី​ព្រះបាទ​
ធូលី​ជើង
ព្រះ​កម្រ​តេង​អញ
ស្រី​ជយ​វ​ម៌្ម​ទេវៈ
១២៤៣-១២៩៥ បរមេស្វរបទ
២៥​​. ​ស្រិ​ន្ទ្រ​​វម៌្ម កម្រ​តេងអញ
​ស្រី​ស្រីន្ទ្រវម៌្មទេវៈ
១២៩៦-១៣០៨ (មិនមាន)
២៦. ស្រីន្រ្ទ​ជ័យវម៌្ម (មិនមាន) ១៣០៨-១៣២៧ (មិនមាន)
២៧. ជយវម៌្ម (៩) (មិនមាន) ១៣២៧-១៣៣៩ ជយវម៌បរមេស្វរៈ

ដែល​ថា​ (មិន​មាន) នោះ គឺ​មិន​មាន​​ឯកសារ​ដើម ដូច្នេះ​យើង​មិន​អាច​ដឹង​ថា​ ព្រះនាម​ក្នុង​រាជ្យ និង​បច្ឆា​មរណ​នាម​នោះ​យ៉ាង​ដូច​ម្ដេច​ទេ ។

សូរ្យវម៌្ម (២)

ជយវម៌្ម (៧)

***

បញ្ជី​ផ្សេង​ទៀត ៖

 1. ព្រះ​រាជា​ខ្មែរ​សម័យ​អង្គរ (ទី១ ដល់​ ទី៩)
 2. ព្រះ​រាជា​ខ្មែរ​សម័យ​អង្គរ (ទី១០ ដល់​ ទី១៨)
 3. ព្រះរាជា​ខ្មែរ​សម័យ​អង្គរ (ទី១៩ ដល់​ ទី២៧)
 4. ព្រះ​រាជា​ខ្មែរ​សម័យ​ឯករាជ្យ​ពី​សៀម និង​យួន
Advertisements

About តា ម៉ាប់

ខ្មែរ​ម្នាក់​ដែល​រស់​ដើម្បី​ខ្មែរ ! A young Khmer with big ambition for his motherland!
This entry was posted in អត្ថបទ ប្រវត្តិវិទ្យា and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

28 Responses to បញ្ជីព្រះរាជាខ្មែរសម័យអង្គរ – ពេញ

 1. chantchhaya និយាយថា៖

  Reblogged this on ស្រមោលព្រះចន្ទ្រ and commented:
  Interesting

 2. លី កល្យាណ និយាយថា៖

  ព្រះនាមសម្រាយ និងព្រះនាមក្នុងរាជ្យ

  • តា ម៉ាប់ និយាយថា៖

   យ៉ាង​ម៉េច​បង ?

  • លី កល្យាណ និយាយថា៖

   កាឡោនពីរហ្នឹង ដូចជាមានន័យបញ្រ្ចាសគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំ

  • តា ម៉ាប់ និយាយថា៖

   ម៉េចអញ្ចឹង ? បកស្រាយ​សិន​មក !

  • លី កល្យាណ និយាយថា៖

   ព្រះនាមក្នុងរាជ្យ គួរតែជាឈ្មោះ (ឧ.) ជ័យវម៌
   ចំណែកព្រះនាមសម្រាយ គួរតែជាកម្រតេងអញ ជាដើម

   ខ្ញុំគ្រាន់តែគិតដោយខ្លួនឯងទេ មិនមានអ្វីសំអាងឡើយ

  • តា ម៉ាប់ និយាយថា៖

   ដែល​ខ្ញុំ​សរសេរ​បែប​នេះ​ក៏​ដោយ​សារ​ ៖

   ព្រះនាម​ដែល​យើង​ស្គាល់​សព្វ​ថ្ងៃ ខ្ញុំ​ថា​ជា​ព្រះ​នាម​សម្រាយ ។

   ព្រះ​នាម​ពេល​គ្រង​រាជ្យ​នេះ​គឺ​មាន​នៅលើ​សិលាចារឹក គេ​ហៅ​ឈ្មោះ​ឡើង​វែង​អន្លាយ​អញ្ចឹង​ឯង បើ​សម្រាយ​នៅ​វែង​អញ្ចឹង​ ម៉េច​ហៅ​សម្រាយ​ទៅ ? ម៉្យាង​ទៀត ព្រះ​នាម​ពេល​សោយ​រាជ្យ​ណឹង​វែងពេក បាន​គេ​កាត់​យក​តែ​ឈ្មោះ​មក​ដាក​ជា​សម្រាយ​ឲ្យ​យើង​ស្គាល់​មក ។ ឯ​បច្ឆា​មរណ​នាម​ក៏​មិន​សូវ​មាន​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍​ដែរ ។

 3. សាំងហ៊ី និយាយថា៖

  សម្រាយហៅថាព្រះនាមទៅ សួរតាម៉ាប់អាចយកព្រះនាមសម្រាប់រាជ្យ យកដាក់ក្នុងវិគីធ្វើឯកសារយោងបានទេ???

  • តា ម៉ាប់ និយាយថា៖

   ព្រះនាម​សម្រាប់​រាជ្យ ព្រះនាម​ខ្លះ​ខ្ញុំ​មិន​ច្បាស់​ដែរ ។ តែ​យក​ទៅ​ ខ្ញុំ​មិន​ទៅ​ដេញ​ដោល​ទេ ។

 4. ឌីយ៉ា និយាយថា៖

  ព្រះនាមព្រះរាជា សុទ្ធតែ ធូលីព្រះបាទ អញ្ចឹង? -_-

 5. vacambodian និយាយថា៖

  តាម៉ាប់ តើមានសៀវភៅណាដែលនិយាយអំពីរឿងនេះទេ? (ចំណងជើងសៀវភៅ) ឬបងប្អូនណាបានដឹងសូមចែករំលែកផង។ សូមអរគុណសម្រាប់អត្ថបទនេះ។

 6. vacambodian និយាយថា៖

  សូមអរគុណម្តងទៀតសម្រាប់ការផ្តល់នូវlink នេះ។ បន្ថែមពីលើនេះ បើតាម៉ាប់ដឹងពីសៀវភៅដែលសរសេរអំពីរឿងនេះ សូមប្រាប់ផង។

  • តា ម៉ាប់ និយាយថា៖

   កូណា សៀវភៅមានដែរ ជាសៀវភៅបង្រៀននៅ​មហាវិទ្យាល័យប្រវត្តិវិទ្យាតែម្ដង ។ បើតេជគុណត្រូវការ​ ចាំ​កូណាស្កេនកន្លែងនឹងជូន តែតោងចាំបន្ដិច ។

 7. vacambodian និយាយថា៖

  អរគុណណាស់តាម៉ាប់ចំពោះសណ្តាន់ចិត្តដ៏ល្អ។ ប៉ុន្តែសូមកុំស្កែនអី នាំតែអស់លុយ។ ចាំមើលអាតា្មភាពសួរគ្រូ ឬអ្នកនៅជិតៗដែលបានអាននិងដឹងច្រើនអំពីរឿងនេះ។ តាមពិតអាត្មាភាពធ្លាប់សួរគេដែរ តែមិនបានដឹង។

  • តា ម៉ាប់ និយាយថា៖

   មិនអីទេ តេជគុណ ស្កេនទុកទៅបាន​ប្រើ​ចែកគ្នា​តៗ ទៅថ្ងៃក្រោយទៀត ។ ស្កេននេះប្រើ​បាន​ច្រើន​គ្នាណាស់ ហើយកូណាមិនស្កេនសៀវភៅទាំងមូល​ទេ ស្កេន​តែ​មួយ​ជំពូក​នេះទេ ។

 8. vacambodian និយាយថា៖

  អញ្ជឹង កូនខ្មែរគ្រប់គ្នា នឹងបានអានឯកសារនេះជាSoftware តាមទូរស័ព្ទ ឬកុំព្យូទ័រ យ៉ាងងាយស្រួល ដោយសារតែតាម៉ាប់ជាមិនខាន។​ ប្រសើរណាស់តាម៉ាប់!

  • តា ម៉ាប់ និយាយថា៖

   កូណាបាន​ប្រមូល​សៀវភៅ​មួយ​ចំនួន​ជា pdf ទុកចែកចាយ​ដែរ តែដោយ​មាន​អ្នក​លួច​យក​សៀវភៅ​នេះ​ទៅបោះពុម្ពលក់​កូណា​ក៏​បិទ​វិញ ! តេជគុណសូមចូលទៅ តំណរភ្ជាប់ នេះហើយវាយពាក្យ អ៊ីប៊ុក ជាភាសាអង់គ្លេស និងចូលអាន និងទាញ​យក​បាន​ហើយ ។ https://tamabmmo.wordpress.com/my-cupboad/tamab-elibray/

 9. vacambodian និយាយថា៖

  សូមអរគុណម្តងទៀតសម្រាប់link នេះ។

 10. Horm Sang Hy Nisetpdajsankha និយាយថា៖

  តាម៉ាប់សួរមួយតើព្រះនាម ជយវម៌្ម ក្នុងសិលាចារិកនឹងគេសរសេរអញ្ជឹងមែន

 11. Horm Sang Hy Nisetpdajsankha និយាយថា៖

  សួរតើថា វម៌ និង វម៌្ម មួយណាដែលមានចារក្នុងសិលាចារិក

សាសង

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s